بازی معمایی شوهر عصبانی

بازی معمایی شوهر عصبانیزن و شوهری برای تفریح زیر درختی نشسته بودند ناگهان موجود فضایی همسر مرد رو دزدید.مرد با عصبانیت به دنبال اون رفت تا همسرش را نجات دهد. موس

بازی فکری آدم و حوا

بازی فکری آدم و حوادر این بازی زیبا از سری بازی های آدم و حوا آدم برای رسیدن به حوا و هدیه دادن به اون باید از موانعی عبور کنه.شما این راه رو برای اون هموار کنید. موس