بازی ماجراجویی نجات انسانها

بازی ماجراجویی نجات انسانهاشما راننده ماشینی هستید که در پارکینگ است و انسانهای زیادی در خیابان در محاصره زامبی ها قرار گرفتند.شما باید با ماشین خود از پارکینگ بیرون آمده آنهارا سوار ماشین کنید و دوباره به پارکینگ برگردید و امتیاز بگیرید. صفحه کلید

پاسخ دهید