بازی قتل عام زامبی ها

بازی قتل عام زامبی هابا ماشینی که در اختیار دارید زامبی هارو قتل عام کنید و پس از کسب امتیاز ماشین خود را ارتقاء بدهید. صفحه کلید

پاسخ دهید