بازی فکری ترور زامبی ها

بازی فکری ترور زامبی هابعد از حمله زامبی ها که همان مردگان متحرک هستند به شهر شما،شما و دوستانتان همه آنها را دستگیر و زندانی کردید.حالا شما باید این موجودات وحشتناک رو با تانکی که در اختیار دارید نابود کنید.انقدر به آنه شلیک کنید تا نابود شده و به مرحله بعد بروید موس

پاسخ دهید