بازی اکشن جنگ ربات ها و زامبی ها

بازی اکشن جنگ ربات ها و زامبی هادر این بازی اکشن و زیبا زامبی ها به شهر رباتها حمله کرده اند و از آنجا ک رباتها بسیار امکانات پیشرفته ای دارند شکست ناپذیر هستند اما آنها به یک رهبر برای هدایت سپاهشان نیاز دارند و شما رو برای این کار انتخاب کرده اند.شما ابتدا پایگاههای لازم رو سر جایش قرار داده و نیرو ها رو برای جنگ با زامبی ها راهنمایی میکنید. موس

پاسخ دهید