بازی اکشن بن تن و زامبی ها

بازی اکشن بن تن و زامبی هازامبی ها به شهر حمله کردند و بن تن شجاع میخواهد آنها را نابود کند. کلیدهای جهت
zxcدفاع

پاسخ دهید