بازی استراتژیک عبور زامبی ها

بازی استراتژیک عبور زامبی هازامبی ها میخواهند از مزرعه شما عبور کنند.اما شما نباید این اجازرو به اونها بدید. موس

پاسخ دهید